سناریوهای آینده بانکهای ایرانی در مقابل Fintech

  • 2022-02-7

1 دکتری ، گروه مدیریت و فناوری صنعتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، پردیس فارابی ، دانشگاه تهران ، قوم ، ایران.

2 دستیار پروفسور ، گروه مدیریت و فناوری صنعتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، پردیس فارابی ، دانشگاه تهران ، قوم ، ایران.

3 پروفسور ، گروه مدیریت فناوری ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنعتی ، دانشگاه فناوری ملک اشتر ، تهران ، ایران.

چکیده

هدف: سناریوی همکاری بانکی فناوری به یکی از مباحث جدید در مطالعه مشاغل نوآوری و فناوری مالی تبدیل شده است. با این حال ، هیچ تحقیقاتی در مورد سناریوهای همکاری بانکهای ایرانی به عنوان مؤسسات مالی سنتی در مواجهه با رشد سریع FinTechs که هدف این تحقیق است ، انجام نشده است. روشها: برای توسعه سناریوها ، از تحقیقات روشهای مختلط استفاده می شود. در این راستا ، رانندگان ، کارتهای وحشی و سیگنال های ضعیف همکاری فناوری بانکی ایران با تجزیه و تحلیل موضوعی 15 مصاحبه از متخصصان اکوسیستم FinTech ذکر شده است. سپس با مشارکت 33 دانشمند و پزشکان ، عوامل مؤثر در همکاری ذکر شد ، با پی در پی با یک آزمون T یک نمونه تأیید شد و با TOPSIS فازی در اولویت قرار گرفت. علاوه بر این ، سناریوهای آینده بر اساس شبکه جهانی تجارت ، با توزیع پرسشنامه در بین 144 مدیر ارشد بانک از 16 بانک ایرانی توسعه داده شد. یافته ها: توسعه حقوقی انواع fintech و ایجاد E-KYC به عنوان دو عدم قطعیت اصلی شناخته می شود و متعاقباً چهار سناریو شرح داده شد: سناریوی هویت ، سناریوی سینوسی ، سناریوی کف و سقف و سناریوی لگاریتم. سپس ، خدمات افزونه خصوصی و ارائه دهندگان بانکی عمومی API به عنوان استراتژی های قوی بانک ها با همکاری FinTechs پیشنهاد شدند. نتیجه گیری: برای اتخاذ یک سناریوی مناسب و تحقق استراتژی های قوی ، مضامین استراتژیک در سه زمینه شناسایی و طبقه بندی شدند: مدیریت ملی ، شبکه مشارکت و مدیریت فناوری. سرانجام با مصاحبه متخصص ، نتایج تأیید شد.

کلید واژه ها

20. 1001. 1. 10248153. 1400. 23. 2. 7. 8

منابع

Alihosseini ، S. ، Keshavarz Turk ، E. ، Goudarzi ، G. ، Fazli ، S. ، Bayat ، R. (2019). شناسایی روندها و سناریوهای آینده سیستم بانکی ایران. سیاست عمومی ، 5 (1) ، 33-58.( به فارسی )

Alizadeh ، R. ، Lund ، P. D. ، Beynaghi ، A. ، Abolghasemi ، M. ، & Maknoon ، R. (2016). یک رویکرد برنامه ریزی قوی مبتنی بر سناریو برای دوراندیشی و مدیریت استراتژیک با کاربرد در صنعت انرژی. پیش بینی فن آوری و تحولات اجتماعی ، 104 ، 162-171.

Arner ، D. W. ، Barberis ، J. ، & Buckley ، R. P. (2017). Fintech ، Regtech و بازسازی مقررات مالی. مجله شمال غربی حقوق بین الملل و تجارت ، 37 (3) ، 373-415.

Azarenkova ، G. ، Shkodina ، I. ، Samorodov ، B. ، Babenko ، M. ، & Onishchenko ، I. (2018). تأثیر فن آوری های مالی بر ثبات سیستم مالی جهانی. مدیریت سرمایه گذاری و نوآوری های مالی ، 15 (4) ، 229-238. https://doi. org/10. 21511/imfi. 15(4). 2018. 19

Bairamzadeh ، S. ، Rajabi Nohouji ، M. (2019). بررسی سناریوهای آینده بانکداری الکترونیکی در ایران. سیاست عمومی ، 5 (2) ، 9-24.( به فارسی )

Broby ، D. ، & Karkkainen ، T. (2016). Fintech در اسکاتلند: ایجاد آینده دیجیتالی برای بخش مالی. آینده FinTech که توسط مرکز خدمات مالی بین المللی (IFSD) مرکز نوآوری فناوری ، تاریخ گلاسکو: 2 سپتامبر پشتیبانی می شود.

Dapp ، T. ، Slomka ، L. ، Ag ، D. B. ، & Hoffmann ، R. (2014). تکامل Fintech - دیجیتال (R) در بخش مالی. تحقیقات دویچه بانک ، 1-39.

Dorfleitner ، G. ، Hornuf ، L. ، Schmitt ، M. ، & Weber ، M. (2017). بازار Fintech در آلمان. در Fintech در آلمان (صص 13-46). اسپرینگر ، چم.

Drasch ، B. J. ، Schweizer ، A. ، & Urbach ، N. (2018). ادغام "مشکل سازان": طبقه بندی همکاری بین بانک ها و فن آوری ها. مجله اقتصاد و تجارت ، 100 ، 26-42.

Fagerberg ، J. ، Mowery ، D. C. ، & Nelson ، R. R. (2005). دفترچه راهنمای نوآوری آکسفورد. آکسفورد ، نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

Gai ، K. ، Qiu ، M. ، & Sun ، X. (2018). نظرسنجی در مورد fintech. مجله برنامه های شبکه و رایانه ، 103 ، 262-273. https://doi. org/10. 1016/j. jnca. 2017. 10. 011

Gupta ، P. ، & Tham ، T. M. (2018). Fintech: DNA جدید خدمات مالی. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Haycock ، J. (2015). خداحافظ بانکها؟(مترجمان: رضا غورباننی و مینا ولی) ، تهران ، ره پاردخت.( به فارسی )

Hu ، Z. ، Ding ، S. ، Li ، S. ، Chen ، L. ، & Yang ، S. (2019). قصد پذیرش خدمات fintech برای کاربران بانک: یک معاینه تجربی با یک مدل پذیرش فناوری گسترده. تقارن ، 11 (3) ، 340. https://doi. org/10. 3390/sym11030340

Khodadahosseini ، H. ، Lashkar Bloki ، M. (2011). تجزیه و تحلیل مقایسه ای-مهم از تکنیک های مورد استفاده برای طراحی استراتژی زنده در غیاب مطلق. فصلنامه مطالعات مدیریت پلیس ، 6 (3) ، 353-374.

لی ، I. ، و شین ، Y. J. (2018). Fintech: اکوسیستم ، مدل های تجاری ، تصمیمات سرمایه گذاری و چالش ها. افق های تجاری ، 61 (1) ، 35-46.

Manyika ، J. ، Lund ، S. ، Singer ، M. ، White ، O. ، & Berry ، C. (2016). امور مالی دیجیتال برای همه: قدرت رشد فراگیر در اقتصادهای نوظهور. موسسه جهانی مک کینزی.

Milian ، E. Z. ، Spinola ، M. d. M. ، & Carvalho ، M. M. De (2019). Fintechs: یک برنامه بررسی ادبیات و برنامه تحقیق. تحقیقات و برنامه های الکترونیکی تجارت ، 100833. https://doi. org/10. 1016/j. elerap. 2019. 100833

Mohaghar ، A. ، Saghafi ، F. ، Mokhtarzade ، N. ، & Azadegan-Mehr ، M. (2019). پیش بینی مسیر انتقال فناوری در بخش مالی ایران بر اساس دیدگاه چند سطحی. مجله سیاست و سیاست فناوری ، 11 (4) ، 77-98.( به فارسی )

Navaretti ، G. B. ، Calzolari ، G. ، Mansilla-Fernandez ، J. M. ، & Pozzolo ، A. F. (2018). fintech و بانکداری. دوستان یا دشمنان؟برگرفته از http://dx. doi. org/10. 2139/ssrn. 3099337

Neuman ، W. L. (2014). روشهای تحقیقات اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی (مترجمان: حسن دانائی فارد و سید شلنگین کاظمی) ، تهران ، مهابان.( به فارسی )

Ozili ، P. K. (2018). تأثیر مالی دیجیتال بر شمول مالی و ثبات. Borsa Stanbul Review ، 18 (4) ، 329-340. https://doi. org/10. 1016/j. bir. 2017. 12. 003

Payandeh ، R ، Shahbazi ، M. ، Manteghi ، M. ، & Karimi ، T. (2019). همکاری بانکی-فناوری: بررسی ادبیات سیستماتیک. تحقیقات مدیریت در ایران ، 23 (4) ، 130-172.( به فارسی )

Payandeh ، R. ، Manteghi ، M. ، Shahbazi ، M. (2021). کاوش و کشف الگوهای همکاری بین بانکهای ایران و فن آوری ها. مجله مدیریت نوآوری ، 35 (1) ، 161-188.( به فارسی )

Pollari ، I. ، & Ruddenklau ، A. (2019). پالس Fintech 2018: تجزیه و تحلیل جهانی دوسالانه سرمایه گذاری در FinTech. تعاونی بین المللی KPMG.

رشید ارد ، س. Khazaei (2016). شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر آینده صنعت بانکی. مجله فرایند مدیریت و توسعه ، 29 (3) ، 71-104.( به فارسی )

رشید ارد ، H. ، Khazaei ، S. (2016). تجزیه و تحلیل روند مگا در بازار آینده صنعت بانکی بر اساس تجزیه و تحلیل تأثیر ساختاری/متقابل مؤثر است. مجله تحقیقات جدید بازاریابی ، 6 (3) ، 57-86.( به فارسی )

رضائیان، ع.، فرتوک زاده، ح.، رجبی نهوجی، م.، لطفی فروشانی، ن. (1398). مدلسازی و تحلیل سناریوهای آینده در نظام بانکی ایران. مجله مدیریت آینده پژوهی ، 29(115)، 1-14.( به فارسی )

ساریتاس، او، و اسمیت، جی ای. (2011). تصویر بزرگ - روندها، محرک ها، کارت های وحشی، ناپیوستگی ها و سیگنال های ضعیف. آتی، 43 (3)، 292-312.

ساندرز، ام.، لوئیس، پی، و تورنهیل، ا. (2009). روش های تحقیق برای دانشجویان بازرگانیآموزش پیرسون

Scearce، D.، & Fulton، K. (2004). چه می شود اگر؟هنر سناریو اندیشی برای سازمان های غیرانتفاعیشبکه جهانی کسب و کار

اشمیت، جی.، دروز، پی، و شیرمر، آی. (2018). ترسیم اکوسیستم کسب و کار نوظهور فین تک ها و بانک ها: هفت نوع مدل کسب و کار مشارکتی. موجود در: https://aisel. aisnet. org/ecis2018_rp/104

شمشیری، ف.، ابراهیمی، ع.، سمیعی، ر.، و اشرفی، م. (1399) آینده پژوهی صنعت بانکداری با رویکرد سناریویی. مجله مدیریت مطالعات آینده، 30(4)، 127-146.( به فارسی )

سیرونی، ص (1395). نوآوری فین‌تک: از مشاوران روبو تا سرمایه‌گذاری مبتنی بر هدف و گیمیفیکیشن. جان وایلی و پسران

Skan, J., Dickerson, J., & Masood, S. (2015). آینده فین تک و بانکداری: به صورت دیجیتالی مختل شده یا دوباره تصور شده است. Accenture، لندن.

تاجیک، ح (1394). مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق مشارکت های استراتژیک در مؤسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانکداری). رساله دکتری. دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی (ATU).( به فارسی )

ویلسون، آی، و رالستون، جی (2006). کتاب راهنمای برنامه‌ریزی سناریو: راهنمای پزشک برای توسعه و استفاده از سناریوها برای هدایت استراتژی در زمان نامشخص امروز.(مترجم: مسعود منزوی)، تهران، پژوهشکده آموزشی و پژوهشی صنایع دفاعی، مرکز تحقیقات علوم و فناوری دفاعی آینده.

مجمع جهانی اقتصاد (2015). آینده خدمات مالی: چگونه نوآوری های مخرب در حال تغییر شکل ساختار، ارائه و مصرف خدمات مالی هستند.

زارع رواسان، ع.، (1396). مدل انتخاب استراتژی برای برون سپاری خدمات بانکداری الکترونیک در ایران. رساله دکتری. دانشکده مدیریت و حسابداری . دانشگاه علامه طباطبایی (ATU).( به فارسی )

Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016a). تحول فین‌تک: چگونه نوآوری‌های مبتنی بر آن بخش مالی را شکل می‌دهند.

Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016b). پدیده فین‌تک: پیشینه‌های نوآوری مالی که توسط مطبوعات رایج درک شده است. نوآوری مالی , 2 (1), 175. https://doi. org/10. 1186/s40854-016-0036-7

ژائو، ایکس، چانگ، تی، هوانگ، بی.-جی.، و دنگ، ایکس (2018). عوامل حیاتی موثر بر نوآوری مدل کسب و کار برای ساختمان های پایدارپایداری، 10 (1)، 33.

  • نویسنده : خانم مریم حاجی زاده
  • منبع : digitalprintedgraphics.website
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.